Põhikiri

MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts

põhikiri

I  Üldsätted

1.    MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts (edaspidi Selts) on Tallinna Tõnismäe Reaalkooli (edaspidi Kool) vilistlaste, lastevanemate, õpetajate, sponsorite ja Kooli arengust huvitatud muude isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus.

2.    Selts on asutatud 12. veebruaril 2003. a.

3.    Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

4.    Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva põhikirja alusel.

II   Seltsi eesmärgid ja nende saavutamise vahendid.

5.    Seltsi eesmärgiks on luua oma tegevuse kaudu Koolile vajalikke täiendavaid materiaalseid eeldusi ja tingimusi ning korraldada koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

6.    Selts aitab kaasa Kooli materiaalselt vähemkindlustatud õpilaste toetamisele.

7.    Eesmärkide elluviimiseks Selts:

1.     kogub vajalikke rahalisi vahendeid, korraldab selleks tuluüritusi, võtab vastu annetusi, moodustab eriseltse ja abikassasid oma ülesannete täitmiseks;

2.     otsustab Kooli direktori ja/või kooli hoolekogu ettepanekul abi andmist õpilastele või nende perekondadele;

3.     osutab Koolile abi materiaalse baasi täiendamisel või remontimisel;

4.     teeb Kooli huvides koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samalaadsete organisatsioonidega kodu- ja välismaal;

5.     Osutab abi kooli õppekeskonna ja õpilaste arengule suunatud projektidele;

6.     Osutab abi õpilaste poolt algatatud koolielu arendavatele projektidele;

8.   Seltsil on õigus:

1.     omandada oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla menetlusosaliseks kohtus ja vahekohtus;

2.     omandada, rentida ja võõrandada nii vallas- kui ka kinnisvara;

3.     asutada uusi juriidilisi isikuid ja avada esindusi välismaal.

III    Seltsi liikmed. Vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. Õigused ja kohustused

9.   Seltsi liikmeks võib olla iga Kooli arengust ja toetamisest huvituv füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda Seltsi tegevuses ning tunnistab käesolevat põhikirja. Seltsil peab olema vähemalt kaks liiget.

10. Seltsi liikmeks astuda soovija esitab juhatuse nimele kirjaliku avalduse, mille juhatus on kohustatud läbi vaatama mitte hiljem kui kahe kuu jooksul arvates selle esitamise päevast.

11. Seltsi liikmel on õigus Kooli õppeaasta lõpul Seltsist välja astuda, millise soovi kohta esitab ta juhatusele kirjaliku avalduse mitte hiljem kui kaks kuud enne Kooli õppeaasta lõppemist.

12. Seltsi juhatus võib Kooli õppeaasta lõpul liikme välja arvata, kui liige ei ole viimase õppeaasta jooksul mõjuva põhjuseta osalenud Seltsi tegevuses või ta on oma tegevusega kahjustanud Kooli või Seltsi mainet. Väljaarvamise otsus tuleb koheselt saata väljaarvatud liikmele, kellel on õigus kahe kuu jooksul esitada apellatsioon Seltsi üldkogule.-

13. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete arvestust.

14. Seltsi liikmel on õigus:

1.    valida ja olla valitud Seltsi juhatusse või revisjonikomisjoni (revidendiks);

2.    saada informatsiooni Seltsi ja tema juhatuse tegevuse kohta;

3.    osaleda Seltsi poolt korraldavatel üritustel;

4.   Seltsist vabalt välja astuda.

15.  Seltsi liige on kohustatud:

1.    võtma osa Seltsi tegevusest;

2.    juhinduma oma tegevuses Seltsis selle põhikirjast ning mitte kahjustama oma tegevusega Seltsi ja Kooli mainet;

3.    suhtuma hoidlikult Seltsi varasse;

4.    mitte võtma Seltsile varalisi kohustusi eirates üldkogu või juhatuse otsuseid.

16. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, Seltsi liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

17. Seltsi liikmetele võib kohustusi kehtestada Üldkogu.

IV Seltsi juhtimine.

18. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkogu, mille ainupädevuses on:

1.     Seltsi põhikirja muutmine ja täiendamine;

2.     Seltsi eesmärgi muutmine, tegevussuundade kindlaksmääramine;

3.     Seltsi esimehe valimine;

4.     Seltsi juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine, nende valimine ja tagasikutsumine, juhatuse pädevuse kindlaksmääramine ning töökorra kinnitamine;

5.     Seltsi revisjonikomisjoni (revidendi) valimine või audiitori nimetamine;

6.     Seltsi juhatuse poolt esitatava aasta (langeb kokku Kooli õppeaastaga) aruande ja eelarve kinnitamine, revisjonide tulemuste kinnitamine;

7.     Seltsi liikmete poolt Seltsile tehtavate sissemaksete suuruse ja tegemise korra kindlaksmääramine;

8.     Seltsi liikmete apellatsioonide läbivaatamine;

9.     Seltsi reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine;

10.  muude küsimuste otsustamine, mis seadusega kuulub üldkogu pädevusse.

19. Korraline üldkogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas, reeglina Kooli uue õppeaasta algul juhatuse poolt. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt juhatuse enda, revisjonikomisjoni (revidendi, audiitori) või 1/10 Seltsi liikmete kirjalikul taotlusel. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 Seltsi liikmetest. Üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud p. 17.1. ja 17.8. nimetatud küsimuste otsustamine, mille vastu võtmiseks on vaja 2/3 üldkoosolekul osalenud Seltsi liikmete häälteenamust, või kui suurema häälteenamuse nõude näeb ette seadus.

20. Seltsi Üldkogu otsusel võib valida esimehe, kes juhatab Üldkogu tegevust, ning korraldab Seltsi tegevuse koordineerimist teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning täidab muid ülesandeid vastavalt Üldkogu otsustele.

21. Seltsi igapäevast tegevust juhib üldkogu poolt valitud juhatus, millel on üks kuni viis liiget. Juhul kui Seltsi juhatuses on kuni kaks liiget, on juhatuse liikmetel võrdne õigus esindada Seltsi kõigis õigustoimingutes. Kui Seltsi juhatuses on kolm või enam liiget, valitakse nende poolt juhatuse esimees. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

22. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused tehakse lihthäälteenamusega.

23. Juhatus:

1.     võtab vastu uusi liikmeid, arvab liikmeid Seltsist välja, peab liikmete arvestust;

2.     võtab vastu otsuseid Seltsi vahendite ja vara kasutamise kohta;

3.     otsustab vajadusel Seltsi töötajate tööle võtmise ja nende vabastamise;

4.     kindlustab Üldkogu otsuste elluviimise;

5.     lahendab muid küsimusi vastavalt üldkogu poolt kinnitatud pädevusele.

V Seltsi vara.

24.  Seltsi vara moodustub:

1.     tulust, mida saadakse Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

2.     annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;

3.     sihtotstarbelistest eraldistest;

4.     muust tulust, mis on saadud Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

25. Allkirjaõigus Seltsi nimel sõlmitavatel lepingutel, finants- ja muudel dokumentidel on Seltsi üldkogu otsusega sätestatud ulatuses ja korras juhatuse liikmel ja raamatupidamist teostaval isikul või tema volitatud esindajal.

26. Seltsi finants-majandustegevuse ning vara seisundi kontrolliks valib Seltsi üldkogu iga kahe aasta tagant revisjonikomisjoni või revidendi või nimetab audiitori, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi kontrollimise ning annab sellest aruande üldkogul. Revisjonikomisjonil (revidendil, audiitoril) on õigus nõuda raamatupidamis- ja muid vajalikke Seltsi tegevust puudutavaid dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist.

27. Seltsi juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

VI Seltsi ühinemine ja jagunemine, tegevuse lõpetamine.

28. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga seaduses sätestatud korras.

29. Selts võib jaguneda likvideerumismenetluseta jaotumise või eraldumise teel seaduses sätestatud korras.

30. Selts lõpetatakse üldkogu otsusega, pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu, Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muul seaduses ettenähtud alusel.

31. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.

32.Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirija kantud ühingule või avalik-õigislikule juridilisele isikule..

 

MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul Tallinnas 15. November 2013. a.